میخچـه و پینـه پا

میخچـه و پینـه پا

میخچه و پینه کف پا :

منشاء برخی از پینه ها دارای یک مرکز عمقی است که به عنوان یک تجمع هسته ای مانند ، شناخته می شوند.

پینه ها به دلیل وارد شدن فشار فزاینده بر نواحی خاصی از کف پا گسترش پیدا می کند.

پینه ها به طور معمول در برجستگی های کف پا مثل پاشنه ، لبه ی پا و زیر انگشتان بزرگ پا یافت می شود.

پینه ها به دلیل انباشتگی سلول های مرده ی پوست در لبه های بالایی کف پا که سخت و ضخیم شده اند، تشکیل می شود.

  علل ایجاد پینه پا :                                         

کاهش لایه های چربی زیر کف پا.

ناهنجاری در سیکل گام برداشتن و سیکل گام غیر طبیعی.

پوشیدن کفش های پاشنه بلند

پوشیدن کفش های بسیار تنگ

برجستگی استخوانی

قوس زیاد کف پا

پای صاف

اضافه وزن

راه حل های درمانی :

استفاده از لایه های محافظ کف پا و پنجه و انگشتان

استفاده از کفش ها و پاپوش های مناسب

کوتاه نمودن و پیرایش مناسب ناخن ها

برداشت و حذف پوست های ضخیم

منبع : drfoot.ir

نظرات بازدیدکنندگان