فـرم رزرو محصـول

مبلغ: 100,000 تومان

مشتـری گرامی ،

با تکمیل فیلدهـای درخواستی ، تا 15 روز محصـول مورد نظر خود را قبل از اتمـام موجودی رزرو کنید ،

در صورتی کـه سـوالی دارید با مـا تمـاس بگیـرید ،

021-44604712

نام خریدار :*

شماره تماس ( همراه ) :*

آدرس کامل :*

نـام محصول :*

کـد محصول :*

مشخصات محصول ( سایز و ... ) :*

توضیحات :