کفش کوه پیمائی سالومون

موجـود نیسـت

370694

موجود نیسـت

اطلاع از زمـان موجود شدن
سالومــون
فرانسه
هنــد
اورجینـال
الیاف مصنوعی
گـــریپ
دوخت و پــرس